EQA-IAP

โครงการประเมินคุณภาพการวินิจฉัยทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค
โดยสมาคมวิทยาลัยพยาธิวิทยานานาชาติ สาขาประเทศไทย (IAP-Thailand)

slide sets

ปี 2566

 • รอบที่ 1/2566

ปี 2565

ปี 2564

ปี 2563

 • รอบที่ 2/2563

 • รอบที่ 1/2563

วัตถุประสงค์

สมาคมวิทยาลัยพยาธิวิทยานานาชาติ สาขาประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพ ด้วยการจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพการบริการทางพยาธิวิทยากายวิภาคจากองค์กรภายนอก โดยเริ่มจากด้านการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยากายวิภาค (Diagnostic Surgical Pathology) ให้แก่ห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยากายวิภาค เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการและเป็นการรองรับ การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation) และการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation)

รูปแบบการประเมิน

 • จำนวนครั้งที่ประเมิน: ปีละ 2 ครั้ง

 • รูปแบบของสไลด์: เป็นสไลด์ดิจิตอล (digital slides) ทั้งหมด จำนวน 10 สไลด์ต่อครั้ง

 • การจัดส่งสไลด์: ออนไลน์ผ่านเว็ปไซต์ของ EQA-IAP

 • การส่งคำตอบ: ออนไลน์ผ่านเว็ปไซต์ของ EQA-IAP

 • ผลการประเมิน: ห้องปฏิบัติการที่ส่งคำตอบมาแล้วจะได้รับผลการประเมินพร้อมเฉลย โปรดศึกษา เกณฑ์การให้คะแนนและจัดอันดับ

ระยะเวลาดำเนินการ

โครงการประเมินคุณภาพภายนอก ดำเนินการเป็นรอบ รอบละ 2 ปี โดยส่งสไลด์ให้แก่ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการ ปีละ 2 ครั้ง ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วม จะได้รับสไลด์ ทั้งหมด 4 ครั้ง

การรับรองผลการประเมิน

ห้องปฏิบัติการที่สมัครเข้าร่วมโครงการและสมาคมได้รับเงินครบถ้วน จะได้รับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการจากทางสมาคมวิทยาลัยพยาธิวิทยานานาชาติ สาขาประเทศไทย ซึ่งจะมี อายุการเข้าร่วม 2 ปี


การสมัครเข้าร่วมโครงการ

ห้องปฏิบัติการที่ต้องการเข้าร่วมโครงการสามารถ

กำหนดการโครงการประเมินคุณภาพปี 2566

รอบที่ 1/2566

  • ส่งสไลด์ให้แก่ห้องปฏิบัติการ ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2566

  • หมดเขตรับคำตอบสไลด์ ภายใน 31 มีนาคม 2566

  • ส่งผลการประเมินและเฉลย ภายใน 30 มิถุนายน 2566

รอบที่ 2/2566

  • ส่งสไลด์ให้แก่ห้องปฏิบัติการ ภายใน 31 สิงหาคม 2566

  • หมดเขตรับคำตอบสไลด์ ภายใน 30 กันยายน 2566

  • ส่งผลการประเมินและเฉลย ภายใน 31 ธันวาคม 2566