EQA-IAP

โครงการประเมินคุณภาพการวินิจฉัยทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค
โดยสมาคมวิทยาลัยพยาธิวิทยานานาชาติ สาขาประเทศไทย (IAP-Thailand)

slide sets

ปี 2567

ปี 2566

ปี 2565

ปี 2564

ปี 2563

วัตถุประสงค์

สมาคมวิทยาลัยพยาธิวิทยานานาชาติ สาขาประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพ ด้วยการจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพการบริการทางพยาธิวิทยากายวิภาคจากองค์กรภายนอก โดยเริ่มจากด้านการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยากายวิภาค (Diagnostic Surgical Pathology) ให้แก่ห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยากายวิภาค เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการและเป็นการรองรับ การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation) และการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation)

รูปแบบการประเมิน

ระยะเวลาดำเนินการ

โครงการประเมินคุณภาพภายนอก ดำเนินการเป็นรอบ รอบละ 2 ปี โดยส่งสไลด์ให้แก่ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการ ปีละ 2 ครั้ง ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วม จะได้รับสไลด์ ทั้งหมด 4 ครั้ง

การรับรองผลการประเมิน

ห้องปฏิบัติการที่สมัครเข้าร่วมโครงการและสมาคมได้รับเงินครบถ้วน จะได้รับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการจากทางสมาคมวิทยาลัยพยาธิวิทยานานาชาติ สาขาประเทศไทย ซึ่งจะมี อายุการเข้าร่วม 2 ปี


การสมัครเข้าร่วมโครงการ

ห้องปฏิบัติการที่ต้องการเข้าร่วมโครงการสามารถ

กำหนดการโครงการประเมินคุณภาพปี 2567

รอบที่ 1/2567

รอบที่ 2/2567