News

รายชื่อห้องปฏิบัติการที่ส่งคำตอบ รอบที่ 1/2567 

ายในวันที่ 31 มีนาคม 2567

⚠️ หลังวันที่ 31 มีนาคม 2567 (ล่าช้ากว่ากำหนด)
** ห้องปฏิบัติการที่ส่งคำตอบมามากกว่าหนึ่งครั้ง ทาง EQA จะใช้คำตอบที่ส่งมาล่าสุดเพื่อคิดคะแนน **

ข่าวสารถึงห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา

ทางคณะกรรมการขอขอบคุณพยาธิแพทย์และห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้เป็นอย่างสูง ทางคณะกรรมการสมาคมฯและอนุกรรมการที่ทำงานเกี่ยวกับ EQA จะพัฒนางานนี้ให้ดียิ่งๆขึ้นไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านพยาธิวิทยาในประเทศไทย

คณะกรรมการสมาคม IAP-Thailand ร่วมกับราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการออกใบประกาศณียบัตรให้กับสถาบันที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ EQA เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากสถาบันใดที่ผ่านการเข้าร่วมแต่ยังไม่ได้รับเอกสาร โปรด ติดต่อสมาคมฯ ตามวันเวลาราชการ

ดาวน์โหลดซอฟแวร์ดูสไลด์ดิจิตัลได้ฟรี 

Leica-Aperio ImageScope (PC only)

** สำหรับผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Mac OS หรือ iPadOS สามารถดูสไลด์ได้ด้วย Leica Web Viewer ผ่าน web browser**

รูปแบบการให้คะแนนและจัดอันดับ

ทางอนุกรรมการทำงาน EQA ได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนคำตอบ (scoring) และจัดอันดับ (ranking) เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณภาพการวินิจฉัยฯ ของห้องปฏิบัติการ โดยเริ่มตั้งแต่รอบ 1/2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมและกระตุ้นให้ห้องปฏิบัติการรักษาคุณภาพของตัวเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตัวอย่าง
การวินิจฉัยโรค (เฉลย) คือ Follicular-variant papillary thyroid carcinoma
ถ้าคำตอบที่ส่งมาคือ

หมายเหตุ

รูปก่อนแก้ไข

รูปหลังแก้ไข

วิธีปรับแต่งสีสไลด์ดิจิตัล


สไลด์จากผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการฯสามารถมีส่วนร่วมในการนำเสนอสไลด์ที่น่าสนใจหรือเพื่อนำไปใช้เป็นสไลด์ประเมินคุณภาพฯในครั้งต่อไปได้ โดยจัดส่งสไลด์และข้อมูลเคสประกอบมายัง ทีมงาน EQA