News

รายชื่อห้องปฏิบัติการที่ส่งคำตอบ รอบที่ 1/2565 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

 1. กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

 2. บริษัท จีโนมโมเลกุล แลบบอราตอรี จำกัด

 3. บริษัท เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา จำกัด สาขา โรงพยาบาลดีบุก

 4. หน่วยพยาธิวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 5. ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 6. กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 7. กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 8. กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

 9. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

 10. กลุ่มงานพยาธิวิทยา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

 11. บริษัท เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา จำกัด สาขาหาดใหญ่

 12. คลินิกสวนดอกพยาธิ

 13. ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 14. สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์

 15. ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 16. ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 17. กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลหาดใหญ่

 18. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีอาร์พาโทโลยี แล็บ

 19. บริษัท ไฮเทค แล็ป จำกัด

 20. พยาธิวิทยากายวิภาค กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

 21. บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด

 22. ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 23. กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

 24. กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลนครพิงค์

 25. ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 26. กองพยาธิวิทยา สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าฯ

 27. กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลพัทลุง

 28. สาขาพยาธิวิทยา รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 29. กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลสระบุรี

 30. ศูนย์พยาธิวิทยาพิษณุโลก เอ็น.บี.

 31. กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสุรินทร์

 32. โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 33. บริษัท อุบลพยาธิแลบ จำกัด

 34. บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลป จำกัด

 35. บริษัท กรุงเทพอาร์ไอเอแล็บ จำกัด

 36. บริษัท เศรษฐศิลป์ จำกัด

 37. สถาบันโรคทรวงอก

 38. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

 39. กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค รพ.ลำปาง

 40. กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลยะลา

 41. กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลเมืองสงขลา

 42. มัณฑนาคลินิกแลป

 43. โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์

 44. กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลราชวิถี

 45. บริษัท พาโทโลจี ไดแอกโนสติก เซ็นเตอร์ จำกัด

 46. บริษัท เอ็น เฮลท์ พยาธิวิทยา จำกัด สำนักงานใหญ่

 47. ภาควิชาพยาธิวิทยากายวิภาค รพ.นครปฐม

** ห้องปฏิบัติการที่ส่งคำตอบมามากกว่าหนึ่งครั้ง ทาง EQA จะใช้คำตอบที่ส่งมาล่าสุดเพื่อคิดคะแนน **

ข่าวสารถึงห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา

ทางคณะกรรมการขอขอบคุณพยาธิแพทย์และห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้เป็นอย่างสูง ทางคณะกรรมการสมาคมฯและอนุกรรมการที่ทำงานเกี่ยวกับ EQA จะพัฒนางานนี้ให้ดียิ่งๆขึ้นไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านพยาธิวิทยาในประเทศไทย

คณะกรรมการสมาคม IAP-Thailand ร่วมกับราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการออกใบประกาศณียบัตรให้กับสถาบันที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ EQA เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากสถาบันใดที่ผ่านการเข้าร่วมแต่ยังไม่ได้รับเอกสาร โปรด ติดต่อสมาคมฯ ตามวันเวลาราชการ

ดาวน์โหลดซอฟแวร์ดูสไลด์ดิจิตัลได้ฟรี

 1. Leica-Aperio ImageScope (PC)

 2. Aperio ePathViewer (ไม่รองรับ iPadOS เวอร์ชันล่าสุด)

** สำหรับผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Mac OS หรือ iPadOS สามารถดูสไลด์ได้ด้วย Leica Web Viewer โดยการเข้าเว็บผ่าน Safari browser **

รูปแบบการให้คะแนนและจัดอันดับ

ทางอนุกรรมการทำงาน EQA ได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนคำตอบ (scoring) และจัดอันดับ (ranking) เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณภาพการวินิจฉัยฯ ของห้องปฏิบัติการ โดยเริ่มตั้งแต่รอบ 1/2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมและกระตุ้นให้ห้องปฏิบัติการรักษาคุณภาพของตัวเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • การให้คะแนนจะทำในส่วนของการวินิจฉัยหลัก (primary diagnosis) องค์ประกอบอื่น เช่น margin status, LVI, และ requsted IHC จะไม่นำมาคิดคะแนน

 • คะแนนในแต่ละข้อมีได้ 3 ตัวแปร คือ 0, 1, และ 2 (รวม 10 ข้อเท่ากับ 20 คะแนน)

 • 2 คือคำตอบที่ถูกต้องและจำเพาะกับการวินิจฉัยโรคมากที่สุด

 • 0 คือคำตอบที่ผิดไปจากการวินิจฉัยโรคมากที่สุด

 • 1 ป็นคำตอบที่ใกล้เคียงการวินิจฉัยโรค

ตัวอย่าง
การวินิจฉัยโรค (เฉลย) คือ Follicular-variant papillary thyroid carcinoma
ถ้าคำตอบที่ส่งมาคือ

 • Papillary carcinoma จะได้ 2 คะแนน

 • Follicular carcinoma จะได้ 1 คะแนน

 • Nodular goiter และ adenoma จะได้ 0 คะแนน

หมายเหตุ

 1. หลีกเลี่ยงการให้คำตอบแบบการวินิจฉัยแยกโรค (differential diagnosis) เนื่องจากมีโอกาสที่จะไม่ได้คะแนนเต็มในข้อนั้นค่อนข้างสูง

 2. การจัดอันดับหรือ ranking จะไม่มีการเปิดเผยชื่อห้องปฏิบัติการต่อสาธารณชน

รูปก่อนแก้ไข

รูปหลังแก้ไข

วิธีปรับแต่งสีสไลด์ดิจิตัล

 • ผู้ใช้งานโปรแกรม ImageScope บางคนอาจเจอปัญหาภาพสไลด์ที่แสดงออกมาติดสีเข้มและดูหนาเกินไป วิธีแก้ไขแบบง่ายๆและรวดเร็ว คือให้กดปุ่มเฉดสีรุ้งที่แถบเครื่องมือด้านขวาบน โปรแกรมจะปรับการแสดงผลของภาพสไลด์ให้ออกมาเป็นโทนสีที่พยาธิแพทย์คุ้นเคย

 • ในกรณีที่ต้องการปรับโทนสี ความคมชัด หรือ ความสว่าง เพิ่มเติม ให้เข้าไปที่เมนูคำสั่งแล้วเลือก image adjustment


สไลด์จากผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการฯสามารถมีส่วนร่วมในการนำเสนอสไลด์ที่น่าสนใจหรือเพื่อนำไปใช้เป็นสไลด์ประเมินคุณภาพฯในครั้งต่อไปได้ โดยจัดส่งสไลด์และข้อมูลเคสประกอบมายัง ทีมงาน EQA